Tombol atau fungsi berikut banyak digunakan dalam aplikasi HRIS& PayrollBerfungsi untuk mengeluarkan form input/ tambah di grid


Berfungsi untuk mengedit record yang dipilih, pada form edit dan

grid


Berfungsi untuk menghapus record yang dipilih.


Berfungsi untuk menyimpan hasil edit/perubahan


Berfungsi untuk membatalkan hasil edit/perubahanBerfungsi untuk memilih periode sebelum dapat melakukan proses harian, mingguan, bulanan dan tahunan


Berfungsi untuk melakukan refresh data sesuai dengan filter.


Berfungsi untuk melihat preview report


Berfungsi untuk mencetak laporan jika PC terhubung ke printer

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer